Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

En motorisk screening genomförs under hösten på några Örebroskolor. Syftet är att öka den motoriska förmågan hos motoriskt svaga barn, vilket i sig resulterar i ökad mängd fysisk aktivitet och bättre hälsa.

Idrottslärare och elevhälsopersonal upplever att mängden fysisk aktivitet hos barnen i skolan är väldigt varierande och ser att en möjlig förklaring är den varierande motoriska förmågan hos barnen. Dessutom upplever de att det inte är ovanligt att barn som är motoriskt svaga också har andra problem kopplat till skola och inlärning samt kan ha svårigheter att delta i lekar och aktiviteter med andra barn. Utifrån Bunkefloprojektet som visar på kopplingen mellan motorisk förmåga och måluppfyllelse skulle en riktad satsning på ökad motorisk förmåga för elever med lägre motorisk kompetens kunna ge positiva effekter.

Engelbrektskolan, Norrbyskolan och Olaus Petriskolan F-6 ingår i Motorikprojektet som genomförs i samverkan mellan Örebro kommun, Region Örebro län, RF-SISU Örebro län och Rörelsenätverket Örebro län. Idrottslärare och skolsköterskor har under vårterminen utbildats i motorisk screening enligt screeningverktyget MUGI. Det har även genomförts en öppen föreläsning med Ingegerd Ericsson, forskare bakom Bunkefloprojektet, som visade på värdet av fysisk aktivitet och god motorisk förmåga i relation till måluppfyllelse. Under hösten 2022 ska det genomföras en motorisk screening och elever som bedöms ha behov av särskild motorisk träning ska erbjudas extraträning i motorik. En uppföljande screening kommer att genomföras under vårterminen 2023. Det primära syftet med insatsen är att öka den motoriska förmågan hos de barn som enligt MUGI har motoriska svårigheter. De effekter som förväntas om syftet med insatsen nås är ökad måluppfyllelse, ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa hos elever med motoriska svårigheter.

Dela med dig

Fler nyheter

Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.