Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Ett område som har stor påverkan när det gäller främjandet av rörelse och fysisk aktivitet är miljöer, bland annat fysiska miljöer. Att skapa och bevara miljöer som främjar och skyddar allas rättighet att ha rättvis tillgång till säkra platser och utrymmen, i städer och samhällen, där alla kan delta i regelbunden fysisk aktivitet, efter sin egen förmåga, är av avgörande betydelse. Det är därför viktigt att strategiskt skapa miljöer som främjar rörelse istället för att chansa oss fram när det kommer till vad vi tror uppmuntrar till aktivitet.

Rörelsenätverket har vid tidigare tillfällen bjudit in personer som skapar, utvecklar eller förvaltar miljöer. Genom dessa träffar har vi nu lyckats samla olika yrkesgrupper som ser värdet i att samarbeta för att skapa miljöer som främjar rörelse i ett nätverk som fokuserar på inspiration, kunskapsutbyte och erfarenhetsdelning.

Idag deltar 33 personer med olika professioner från olika organisationer, kommuner och myndigheter runt om i Örebro län i nätverket Rörelsefrämjande miljöer. Genom detta nätverks samarbete bidrar vi till samhällsplanering som möjliggör och stimulerar vardagsrörelse, vilket på flera sätt kan främja folkhälsan. Det är av yttersta vikt att vi möjliggör hälsosamma levnadsvanor för alla, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättningar och socioekonomiska förutsättningar. Vi är fast beslutna att skapa miljöer som uppmuntrar rörelse och aktivitet för att skapa en bättre och mer hälsosam framtid för alla.

Dela med dig

Fler nyheter

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.

All rörelse räknas och det är aldrig för sent för att börja träna!

Vi blir alla äldre och med stigande ålder kan ett eller flera system försvagas och bidra till nedsatt balans och ökad fallrisk. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet genom hela livet som bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet.