Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.

Var femte person i Örebro län är stillasittande mer än 10 timmar per dag. Den höga nivån av stillasittande verkar inte bli bättre utan tvärtom och därför måste den oroväckande trenden brytas genom bred samverkan. Stillasittande över tid kan leda till att vi utvecklar en rad olika sjukdomstillstånd, både somatiska och psykologiska samtidigt som vi vet att fysisk aktivitet kan förebygga och bota många sjukdomstillstånd. Vi behöver tillsammans skapa ett samhälle som ökar den fysiska aktiviteten och minskar stillasittandet och det kan vi bland annat göra genom att skapa förutsättningar och designa miljöer för jämlika möjligheter som uppmuntrar till rörelse.

 

Vill inspirera till att skapa rörelsefrämjande miljöer med rörelseförståelse som kompass

Rörelsenätverket Örebro län har vid ett andra tillfällen bjudit in personer som utvecklar, skapar eller förvaltar miljöer. För att utveckla och skapa rörelserika samhällen behöver personer utbildas och platser designas med rörelseförståelse som kompass. Idag finns rekommendationer om hur mycket man bör röra på sig men det verkar inte ändra ett beteende nämnvärt, något mer behövs och rörelseförståelse kan vara nyckeln till att bryta stillasittandet som sprider sig i alla åldrar.

Träffen innehöll bland annat föreläsning av Dr Dean Kriellaars som föreläste om rörelseförståelse som förhållningsätt för att öka förutsättningarna till fysisk aktivitet och rörelseförståelsens roll i samhällsplaneringen, föreläsning om balanserad riskbedömning med målkonflikter att skapa rörelsemiljöer för alla behov som ibland krockar med att bedöma säkerheten, och två lokala exempel på rörelsefrämjande miljöer. Representanter från stora delar av länet har lockats till träffarna som Rörelsenätverket arrangerat och ser ett mervärde av att utveckla rörelseberikade miljöer som är inkluderade och designade för variation och färdighetsnivå.

Dela med dig

Fler nyheter

Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

All rörelse räknas och det är aldrig för sent för att börja träna!

Vi blir alla äldre och med stigande ålder kan ett eller flera system försvagas och bidra till nedsatt balans och ökad fallrisk. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet genom hela livet som bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet.