Djärvt ledarskap och ”tillsammansarbete” krävs för att utveckla rörelserika samhällen

Hur ska vi få fler människor att regelbundet röra på sig, skapa fler attraktiva miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet och öka förutsättningarna för alla människor att utveckla sin rörelseförståelse, oavsett kön, ålder, kultur, inkomst, utbildning och funktionsförmåga?

Jo, bland annat genom att många samhällsaktörer i Örebro län aktivt och långsiktigt samarbetar, skapar mötesplatser, delar kunskaper och erfarenheter, samt lobbar för att få politiska beslut och styrdokument att främja utvecklingen mot ett mer rörelserikt samhälle!

Rörelsenätverket Örebro län har funnits i tre år och består av representanter från Örebro kommun, Askersunds kommun, Ljusnarsbergs kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, Länsstyrelsen, Handelskammaren Mälardalen samt RF-SISU Örebro län. Här pågår ett framåtriktat och viktigt arbete där samverkan är en av nycklarna till framgång. Det visar inte minst WHO´s rapport More Active People for a Healthier World 2018-2030 som uttrycker tydligt att ett framgångsrikt arbete kommer att kräva ett djärvt ledarskap kombinerat med partnerskap mellan offentliga, privata och ideella sektorn för att uppnå effekter som genomsyrar hela samhället och för alla människor.

Vi vet att ökad fysisk aktivitet bidrar till ökad folkhälsa som i sin tur bidrar till att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Genom rörelseförståelse, som kan uppnås genom att erbjuda invånare möjligheter att delta i olika sammanhang som passar deras individuella förutsättningar och intressen, kan vi stärka folkhälsan och samhällens attraktionskraft. För att utveckla rörelserika samhällen behöver personer utbildas, platser designas och policys/program utvecklas med rörelseförståelse (Physical Literacy) som kompass. Dessutom är det nödvändigt att arbetet baseras på en bred samverkan.

”Utmaningar på samhällsnivå kan inte lösas av en enskild aktör utan det kräver att många aktörer drar åt samma håll. ” Citat från Nationella Kommittén för främjande av fysisk aktivitet, Regeringen 2020. De tre år som rörelsenätverket Örebro län har funnits har varit lärorika med tuffa utmaningar, men också framgångar. Erfarenheter som vi tar med oss framåt i arbetet är att fortsätta vara en viktig katalysator med alla de synergieffekter som skapas tack vare samverkan med olika kompetenser, perspektiv och förutsättningar. Rörelsenätverket Örebro län är en långsiktig satsning och vi önskar att fler organisationer och kommuner ansluter sig till vårt arbete, så att vi blir ännu starkare tillsammans mot målet att skapa ett mer rörelserikt samhälle som bidrar till ökad livskvalité och folkhälsa. Ta del av kunskap och idéer för ett mer rörelserikt samhälle på vår hemsida, rorelsenatverket.se

Dela med dig

Fler nyheter

Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.